POSTANITE SPECIJALIST ZAŠTITE NA RADU – svaki poslodavac vas treba!

12. siječnja 2022.

Tema: Orsus učilište

Svaki poslodavac u Republici Hrvatskoj, neovisno o broju zaposlenih i djelatnosti koju obavljaju, u obavezi su urediti obavljanje poslova zaštite na radu (članak 20. Zakona o zaštiti na radu)

Prema trenutno važećem Pravilniku o obavljanju poslova zaštite na radu propisani su uvjeti za obavljanje poslova zaštite na radu, a Stručnjak zaštite na radu može kod poslodavca (ovisno o djelatnosti i broju zaposlenih), poslove zaštite na radu obavljati kao stručnjak zaštite na radu I. ili II. stupnja.

Završetkom programa u ORSUS Učilištu polaznici ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 126/19).

Stručnjak zaštite na radu I. stupnja jest osoba koja ima završenu najmanje srednju školsku ili srednju stručnu spremu te koja:

 • je položila opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili
 • ima srednju školsku ili srednju stručnu spremu i priznat joj je status stručnjaka zaštite na radu ili
 • posjeduje uvjerenje o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu po programu odobrenom od tijela nadležnog za obrazovanje.

Po uspješnom završetku usavršavanja, osoba ne mora polagati stručni ispit te može raditi kao stručnjak zaštite na radu I. stupnja kod poslodavaca koji zapošljavaju do uključivo 49 zaposlenih, kod poslodavaca koji zapošljavaju do uključivo 249 zaposlenih, ako najmanje 80% zaposlenika obavlja poslove s malim rizicima, odnosno kod poslodavaca koji zapošljavaju više od 249 zaposlenih kao drugi stručnjak, član tima (uz stručnjaka II. Stupnja)

Program usavršavanja za poslove specijalista zaštite na radu provodi se sa ciljem da se polaznici usavrše sukladno potrebama za obavljanje poslova zaštite na radu za određenog poslodavca i/ili ovlaštenika poslodavca.

Više o terminima izvođenja predmetnog usavršavanja pronađite na https://orsusgrupa.hr/orsus-uciliste/

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik će:

 1. obavljati poslove stručnjaka zaštite na radu I. stupnja na stručan i siguran način,
 2. izraditi procjenu rizika na radu
 3. primijeniti pozitivne propise iz područja zaštite na radu, tehničkih standarda i normi, kojima se razina rizika od opasnosti, štetnosti i napora može umanjiti ili svesti na prihvatljivu mjeru
 4. provoditi interne nadzore procesa rada i opreme, pregledati i sudjelovati u provođenju ispitivanja radnog okoliša, sredstva rada i instalacija, prepoznavati vrste opasnosti i štetnosti te rizike u procesu rada kao i primijeniti odgovarajuća pravila zaštite na radu
 5. organizirati osposobljavanja iz zaštite na radu i osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 6. koristiti znakove sigurnosti i natpise u skladu s utvrđenim pravilima,
 7. voditi propisane evidencije i pismohrane isprava iz područja zaštite na radu
 8. provoditi unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i pružati stručnu pomoć poslodavcu, ovlaštenicima i povjerenicima radnika za zaštitu na radu
 9. provoditi suradnju s tijelima inspekcije rada, sudjelovati u inspekcijskim nadzorima i surađivati sa specijalistima medicine rada
 10. organizirati zaštitu na radu i primijeniti pravila zaštite na radu kod poslodavca,
 11. prijaviti ozljede na radu sukladno zakonskim propisima te obavljati analize i istraživanja uzroka nastanka ozljeda radi sprječavanja ponavljanja istih
 12. obavještavati poslodavca i odgovarajuće službe poslodavca o stanju zaštite na radu, o potrebnim mjerama i aktivnostima za otklanjanje uočenih nedostataka
 13. primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći kao i mjere zaštite okoliša
 14. unapređivati stanja zaštite na radu uključivo i prevenciju stresa na radu i u vezi s radom

Svakom polazniku nakon uspješno položene završene provjere, izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za poslove specijalista zaštite na radu.

Povezani članci