SPECIJALIST ZAŠTITE NA RADU

27. prosinca 2022.

Tema: Orsus učilište

Program usavršavanja za poslove specijalista/ice zaštite na radu provodi se sa ciljem da se polaznici usavrše sukladno potrebama za obavljanje poslova zaštite na radu za određenog poslodavca i/ili ovlaštenika poslodavca.

Zakon o zaštiti na radu (N.N. br.71/14., 118/14., 94/18. i 96/18) postavlja visoke standarde u zaštiti na radu što pretpostavlja i potrebnu nazočnost stručnjaka zaštite na radu na mjestima rada i u prostorima poslodavca.

U program usavršavanja za poslove specijalista zaštite na radu može se upisati osoba koja ima najmanje:

 • 18 godina života
 • srednju stručnu spremu u trogodišnjem trajanjuY
 • 6 mjeseci radnog iskustvo kod poslodavca
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova

Program traje 250 sati, a sadrži slijedeće nastavne cjeline:

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 • polaznik će obavljati poslove stručnjaka zaštite na radu I. stupnja na stručan i siguran način
 • izraditi procjenu rizika na radu
 • primijeniti pozitivne propise iz područja zaštite na radu, tehničkih standarda i normi, kojima se razina rizika od opasnosti, štetnosti i napora može umanjiti ili svesti na prihvatljivu mjeru
 • provoditi interne nadzore procesa rada i opreme, pregledati i sudjelovati u provođenju ispitivanja radnog okoliša, sredstva rada i instalacija, prepoznavati vrste opasnosti i štetnosti te rizike u procesu rada kao i primijeniti odgovarajuća pravila zaštite na radu
 • organizirati osposobljavanja iz zaštite na radu i osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • koristiti znakove sigurnosti i natpise u skladu s utvrđenim pravilima
 • voditi propisane evidencije i pismohrane isprava iz područja zaštite na radu
 • provoditi unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i pružati stručnu pomoć poslodavcu, ovlaštenicima i povjerenicima radnika za zaštitu na radu
 • provoditi suradnju s tijelima inspekcije rada, sudjelovati u inspekcijskim nadzorima i surađivati sa specijalistima medicine rada
 • organizirati zaštitu na radu i primijeniti pravila zaštite na radu kod poslodavca
 • prijaviti ozljede na radu sukladno zakonskim propisima te obavljati analize i istraživanja uzroka nastanka ozljeda radi sprječavanja ponavljanja istih
 • obavještavati poslodavca i odgovarajuće službe poslodavca o stanju zaštite na radu, o potrebnim mjerama i aktivnostima za otklanjanje uočenih nedostataka
 • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći kao i mjere zaštite okoliša
 • unapređivati stanja zaštite na radu uključivo i prevenciju stresa na radu i u vezi s radom

Za sve dodatne informacije, nazovite na +385 95 3953 174 ili pošaljite upit na uciliste@orsusgrupa.hr

Povezani članci